sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Nieuws

Studiemiddag Effectief leesstrategieonderwijs

Voor: vmbo-docenten
Datum: woensdag 18 april 2018
Tijd: 14.30-17.00 uur
Locatie: Universiteit Utrecht, Drift 25 (zaal 0.02), Utrecht (bereikbaar vanaf Utrecht CS met o.a. bus 28, halte Janskerkhof)
Aanmelden kan door een mail te sturen naar j.evers@uu.nl 
 
Uit onderzoek blijkt dat leerlingen meer van een tekst begrijpen als deze een duidelijke structuur heeft. Hun tekstbegrip wordt ook beter als leerlingen kennis opdoen over de manier waarop teksten in elkaar zitten. Het is dus belangrijk om hier in het leesonderwijs aandacht aan te besteden, ook in het vmbo.

Deze studiemiddag is speciaal bedoeld voor vmbo-docenten die zich willen professionaliseren in het geven van leesstrategieonderwijs rondom tekststructuur. In het eerste deel van de studiemiddag frissen we je kennis over tekststructuur op:
• Wat kun je leerlingen leren over de macro-structuur van teksten, naast de driedeling inleiding-kern-slot?
• Hoe hangt die macro-structuur samen met het gebruik van signaalwoorden en van kernzinnen?
• Hoe kun je deze kennis inzetten als je de voorkennis van je leerlingen wilt activeren?

In het tweede deel van de studiemiddag krijg je concrete tips en handvatten over docentmodeling:
• Wat is de meerwaarde van docentmodeling ten opzichte van een klassengesprek?
• Hoe kun je docentmodeling het beste aanpakken als je leesstrategieonderwijs geeft?
Vervolgens ga je deze tips meteen ook zelf in kleine groepjes uitproberen.

Deze studiemiddag wordt georganiseerd door Jacqueline Evers-Vermeul (Universiteit Utrecht) en José van der Hoeven (CED-Groep). Zij hebben onlangs in samenwerking met vier vmbo-scholen een onderzoek afgerond (gefinancierd door NRO kortlopend onderwijsonderzoek), waarbij  leesstrategieonderwijs over tekststructuur centraal stond. Deelnemers aan de studiemiddag ontvangen ter inspiratie de lesmaterialen die binnen dit project ontwikkeld zijn.

Deze studiemiddag is mede mogelijk gemaakt met financiering van NRO. 


___________________________________________________________________


Conferentie Motiverend Leesonderwijs op 4 oktober 2017
10-10-2017

Op woensdag 4 oktober 2017 organiseerde het Kenniscentrum Begrijpend lezen in Utrecht de conferentie Motiverend leesonderwijs. 

Leren lezen is van wezenlijk belang voor schoolsucces en in het dagelijkse leven. Uit internationaal onderzoek weten we dat Nederlandse leerlingen bovengemiddeld presteren op leesvaardigheid,
maar minder goed scoren op leesmotivatie. 

Bekijk of download de presentaties hieronder. 


Betrokken lezers (key note door Roel van Steensel (Vrije Universiteit/Erasmus Universiteit) 
Goesting in lezen! (Hilde van Keer & Amélie Rogiers van de Universiteit Gent)
Motivatie voor Nieuwsbegrip (Yvet van Noordt, CED-Groep)
Formatieve evaluatie bij voortgezet lezen (Joanneke Prenger, SLO)
Hoe prentenboeken werken en wat kleuters daarvan weten (Coosje van der Pol, Bibliotheek Midden-Brabant)___________________________________________________________________


Conferentie Begrijpend lezen over lezen en schrijven 
04-10-2016

Op woensdag 28 september 2016 organiseerde het Kenniscentrum Begrijpend lezen de conferentie Begrijpend lezen 2016. Kees de Glopper, hoogleraar Taalbeheersing, verzorgde een keynote over bewuste taakvaardigheid en de samenhang tussen schoolvakken en binnen een vak zelf. Circa 100 deelnemers woonden de goed gewaardeerde workshops en een keynote door Steven Vanhooren van de Taalunie bij.

Bekijk een impressie van de conferentie:
___________________________________________________________________


Hoe verbind je lezen en schrijven om de taalvaardigheid te verhogen? 
06-09-2016

In het kader van de jaarlijkse conferentie van het Kenniscentrum Begrijpend Lezen op 28 september een dubbelinterview met hoogleraar Taalbeheersing Kees de Glopper en José van der Hoeven van het Kenniscentrum Begrijpend lezen in het septembernummer Van 12 tot 18 (jaargang 26, september 2016, p. 38-39).
Download het artikel

___________________________________________________________________

Effectief leesstrategie‐onderwijs voor en door docenten Nederlands
15-04-2016

Voor het vwo is recent een positief effect aangetoond van observerend leren op lees- en schrijfprestaties. Daarbij leren leerlingen door te kijken naar en te reflecteren op de taakuitvoering van anderen, bijvoorbeeld de docent of een medeleerling. Deze didactiek lijkt zeer kansrijk voor leesstrategie-onderwijs en wordt in dit project voor het vmbo onderzocht. Docenten worden door onderzoekers geschoold om observerend leren in de praktijk te brengen, en zij zullen weer nieuwe docenten leren volgens deze aanpak te werken. Van beide trainingscondities wordt gekeken wat de effecten zijn op docentaanpak en op de leesvaardigheidsprestaties van onderbouwleerlingen.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door een consortium, bestaande uit Dr. J. Evers-Vermeul (UU) met prof. dr. H.H. van den Bergh (UU), RSG N.O.-Veluwe, X11 School voor grafimedia, Hubertus & Berkhoff De Culinaire Vakschool, Via Nova College, Montessori College Oost, Wolfert PRO, Rotterdams Vakcollege de Hef (BOOR), dr. J. van der Hoeven (CED-Groep).
Het onderzoek loopt van augustus 2016 tot oktober 2017.

Meer informatie
Neem contact op met José van der Hoeven, j.vanderhoeven@cedgroep.nl

___________________________________________________________________

Leesmotivatie van vmbo leerlingen
15-01-2015

Over het stimuleren van de leesmotivatie van vmbo-leerlingen zijn door Kees Broekhoef  twee  films gemaakt. Deze films zijn te vinden op de website van Stichting Lezen 
___________________________________________________________________

Onderzoek lees- en schrijfontwikkeling bij zwak presterende adolescenten
07-01-2016

Recent is het proefschrift: Reading and writing development of low-achieving adolescent: The roles of linguistic knowledge, fluency, and metacognitive knowledge van M. J. W. Trapman  verschenen.  
Zij onderzocht de lees- en schrijfvaardigheid in het Nederlands binnen een groep zwakke lezers in leerjaar 1-3  vmbo-b/k. Deze lezers hadden Nederlands of een andere taal als thuistaal. Ze  vond dat verschillen in technisch lezen voor leerlingen met Nederlands als thuistaal significant bleken samen te hangen met verschillen in tekstbegrip. Voor leerlingen met een andere thuistaal bleek dat kennis van grammatica en woordenschat een sterke samenhang vertoonde met zowel de lees- als schrijfvaardigheid. Zeer interessant was ook dat zij tussen leerjaar 1 en 3 aanwijzingen heeft gevonden voor  groei in lees- en schrijfvaardigheid.. De leerlingen met een andere thuistaal scoorden aanvankelijk een flink stuk lager dan de leerlingen met Nederlands als thuistaal, maar in de loop van de drie schooljaren vertoonden ze een snellere vooruitgang. Die ontwikkeling was zelfs zo sterk dat er aan het eind van het derde leerjaar geen significante verschillen meer waren tussen beide groepen in lees- en schrijfvaardigheid. Wel bleven er significante verschillen bestaan tussen deze twee groepen voor wat betreft woordenschat en grammaticakennis. 
Lees de samenvatting

___________________________________________________________________

Nijmeegs onderzoek naar begrijpend lezen breekt lans voor rustig lezen
23-11-2015

Taalwetenschapper Linda de Leeuw van de Radboud Universiteit onderzocht hoe vaardigheden van de lezer, het leesproces en tekstbegrip op elkaar inwerken in groep 5 tot 8 van de basisschool. Met eye trackers keek ze hoe kinderen werkelijk lezen.
Het onderzoek in het kort:
• De vaardigheden van leerlingen hebben invloed op hoe ze een tekst lezen, maar processen tijdens het lezen zijn niet gerelateerd aan tekstbegrip. 
• Niet de snelheid van lezen, maar de omvang en de woordenschat bepaalt hoe goed een kind een tekst begrijpt. 
• Woordenschat vergroot je het beste door informatie in meerdere zinnen met elkaar in verband te laten brengen. 
Lees verder

_________________________________________________________________________________

Robert Slavin. Response to Intervention and Bob’s law. Blog gepost op: 19-11-2015.
23-11-2015

Response to Intervention is een aanpak waarbij leerlingen die het standaard lesaanbod onvoldoende oppikken of problemen ervaren , vervolgens  extra ondersteuning krijgen in kleine groepjes en daarna mogelijk individueel. Een recent Amerikaans onderzoek laat zien dat de resultaten van Response to Intervention bij beginnend lezen tegenvallen. Robert Slavin - een supporter van RTI - schrijft in zijn blog van deze week dat dit vooral moet worden toegeschreven aan de verschillen in implementatie van klas tot klas en van school tot school. Hattie (2012) laat daarentegen zien, dat goed uitgevoerde RTI een effectgrootte van 1.05 heeft en dat is enorm!

___________________________________________________________________

Preventieve aanpak zorgt voor minder verwijzingen naar dyslexiezorg
23-11-2015

Een belangrijke vraag is of het aantal leerlingen met ernstige leesproblemen gereduceerd kan worden, waardoor minder van hen een achterstand ontwikkelt en specialistische zorg nodig heeft. Haytske Zijlstra onderzocht in een gerandomiseerd experiment de effectieve implementatie van een preventieve computerondersteunde interventie, met als doel de reductie van ernstige leesproblemen en secundaire problematiek. In haar aanbevelingen zegt ze dat de sleutel tot succes de langdurige herhaling van de actieve componenten van het (vloeiend en vlot) leren lezen vormt  in combinatie met individuele feedback en emotionele ondersteuning. Daarbij benadrukt ze dat robuuste interventies laagdrempelig moeten worden ingevoerd in een vroeg stadium in de fase van het leren lezen, zodat er geen leertijd verloren gaat.

Proefschrift Zijlstra, A.H. : Early Grade Learning: The Role of Teacher-Child Interaction and Tutor-Assisted Intervention 

___________________________________________________________________

Verschenen: Hoe maakbaar is de lezer?
15-11-2015
Onlangs verscheen naar aanleiding van het gelijknamige wetenschappelijk congres en het afscheid van Dick Schramm van Stichting Lezen de congresbundel: Hoe maakbaar is de lezer? samengesteld door hemzelf. In Hoe maakbaar is de lezer? wordt aandacht besteed aan de vele factoren die de leesontwikkeling van kinderen kunnen beïnvloeden, zoals de rol van het gezin en de school bij het stimuleren van leesplezier en literaire competentie bij kinderen, de rol van tekstkeuze bij de leesontwikkeling, verrijking van leeservaringen met boek-apps en digitale platformen, het belang van structurele aandacht voor lezen.  Hoe maakbaar is de lezer? biedt een wetenschappelijke basis voor hernieuwd beleid rondom de doorgaande leeslijn en  is een must-read voor iedereen die op de hoogte wil blijven van de nieuwste inzichten op het gebied van lezen.

De publicatie is verschenen in boekvorm en kan daarnaast worden gedownload via de website van Stichting Lezen.

 

Studiemiddag Effectief leesstrategieonderwijs

Voor: vmbo-docenten
Datum: woensdag 18 april 2018
Tijd: 14.30-17.00 uur
Locatie: Universiteit Utrecht, Drift 25 (zaal 0.02), Utrecht (bereikbaar vanaf Utrecht CS met o.a. bus 28, halte Janskerkhof)
Aanmelden kan door een mail te sturen naar j.evers@uu.nl 
 
Uit onderzoek blijkt dat leerlingen meer van een tekst begrijpen als deze een duidelijke structuur heeft. Hun tekstbegrip wordt ook beter als leerlingen kennis opdoen over de manier waarop teksten in elkaar zitten. Het is dus belangrijk om hier in het leesonderwijs aandacht aan te besteden, ook in het vmbo.

Deze studiemiddag is speciaal bedoeld voor vmbo-docenten die zich willen professionaliseren in het geven van leesstrategieonderwijs rondom tekststructuur. In het eerste deel van de studiemiddag frissen we je kennis over tekststructuur op:
• Wat kun je leerlingen leren over de macro-structuur van teksten, naast de driedeling inleiding-kern-slot?
• Hoe hangt die macro-structuur samen met het gebruik van signaalwoorden en van kernzinnen?
• Hoe kun je deze kennis inzetten als je de voorkennis van je leerlingen wilt activeren?

In het tweede deel van de studiemiddag krijg je concrete tips en handvatten over docentmodeling:
• Wat is de meerwaarde van docentmodeling ten opzichte van een klassengesprek?
• Hoe kun je docentmodeling het beste aanpakken als je leesstrategieonderwijs geeft?
Vervolgens ga je deze tips meteen ook zelf in kleine groepjes uitproberen.

Deze studiemiddag wordt georganiseerd door Jacqueline Evers-Vermeul (Universiteit Utrecht) en José van der Hoeven (CED-Groep). Zij hebben onlangs in samenwerking met vier vmbo-scholen een onderzoek afgerond (gefinancierd door NRO kortlopend onderwijsonderzoek), waarbij  leesstrategieonderwijs over tekststructuur centraal stond. Deelnemers aan de studiemiddag ontvangen ter inspiratie de lesmaterialen die binnen dit project ontwikkeld zijn.

Deze studiemiddag is mede mogelijk gemaakt met financiering van NRO. 
 

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599