sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Artikelen en brochures

Artikelen uit tijdschriften, vakliteratuur en van websites; brochures

Publicatie: Voor u gelezen 2019 - de rol van schrijven, teksten en de leraar in het leesonderwijs
samenvattingen van actueel internationaal wetenschappelijk onderzoek

Ook dit jaar zijn er recente internationale wetenschappelijke artikelen geselecteerd en uitgewerkt met daaraan toegevoegd aanbevelingen voor de onderwijspraktijk.
U kunt dit boekje hier downloaden

In de Voor u gelezen 2019 zijn de volgende artikelen naar de praktijk vertaald:

Het verwerken van verhalende en informatieve teksten door sterke en zwakke begrijpend lezers/ Kees Broekhof
Voor u gelezen:
Kraal, A., Koornneef, A.W., Saab, N. & Broek, P.W. van der (2018), Processing of expository and narrative texts by low- and high-comprehending children. Reading and Writing, 31(9), 2017-2040.

Tijd om je papieren boeken weg te gooien? Een meta-analyse over de effecten van leesmedium op begrijpend lezen / Amy de Bruïne, Anne Helder en Paul van den Broek
Voor u gelezen:
Delgado, P., Vargas, C., Ackerman, R. & Salmerón, L. (2018). Don't throw away your printed books: A meta-analysis on the effects of reading media on reading comprehension. Educational Research Review, 25, 23-38.

Het nut van gecombineerd lees- en schrijfonderwijs / Jacqueline Evers-Vermeul
Voor u gelezen:
Graham, S., Liu, X., Aitken, A., Bartlett, B., Harris, K. R., & Holzapfel, J. (2018).Effectiveness of literacy programs balancing reading and writing instruction: A meta-analysis. Reading Research Quarterly, 53(3), 279-304.

Rolwisselend lezen in het vmbo kansrijk maar veeleisend voor de docent / Mirjam de Bruijne en José van der Hoeven
Voor u gelezen:
Okkinga, M., Van Steensel, R. Van Gelderen, A. & Sleegers, P.J.C. (2018).Effects of reciprocal teaching on reading comprehension of low achieving adolescents. The importance of specific teacher skills. Journal of Research in Reading, 41(1), 20–41.


Publicatie: Voor u gelezen 2018 - samenvattingen van actueel internationaal wetenschappelijk onderzoek

De conferentie van het Kenniscentrum Begrijpend lezen stond dit jaar in het teken van lezen in de 21e eeuw. Hoewel het leesaanbod verandert, blijft leesvaardigheid onverminderd belangrijk en wordt lezen nog altijd als een basisvaardigheid beschouwd. In het onderwijs zijn we voortdurend op zoek naar effectieve manieren om begrijpend lezen vorm te geven. In 2017 publiceerde Aarnoutse een reviewstudie over effectieve benaderingen voor begrijpend leesonderwijs in de basisschoolleeftijd. In zijn reviewstudie concludeert hij dat strategisch leesonderwijs en inhoudsgericht leesonderwijs meestal positieve effecten hebben. Bij inhoudsgericht leesonderwijs is veel aandacht voor het maken van een mentale representatie van een tekst. Daarmee wordt bedoeld de integratie van informatie uit de tekst in al aanwezige kennis (zie ook website Kenniscentrum Begrijpend Lezen). Er worden daarbij twee vormen onderscheiden: tekstgericht leesonderwijs (gericht op verbindingen en relaties binnen een tekst) en vakgericht leesonderwijs (waarbij leesonderwijs en vakinhoud worden geïntegreerd). Bij leesstrategieonderwijs gaat het om effectieve aanpakken voor de vormgeving van het leesproces.

U kunt dit boekje hier downloadenPublicatie: Voor u gelezen 2017 -  samenvattingen van actueel internationaal wetenschappelijk onderzoek

Dit boekje is ontwikkeld ter gelegenheid van de KBL conferentie Begrijpend Lezen op 4 oktober 2017.

Dit jaar zijn in de Voor u gelezen opgenomen: 
- een studie die laat zien dat kennis over het herkennen van woorddelen bij onbekende woorden in een tekst ten goede komt aan het tekstbegrip van leerlingen.
- onderzoek naar de invloed van inhoudelijke kennis op tekstbegrip, waarbij bleek dat als je meerdere teksten over een thema leest, je na het lezen onder andere meer kernbegrippen kent, een onderzoek naar voorbereidende leesactiviteiten in groep 8, waarbij een effect op tekstbegrip maar niet op leesmotivatie kon worden aangetoond.
-  een reviewstudie met betrekking tot experimenteel onderzoek naar 49 Engelse en Amerikaanse leesprogramma’s voor zwakke lezers in “middle en high schools”, waaruit bleek dat er een aantal succesfactoren waren aan te duiden.

U kunt dit boekje hier downloaden

Publicatie: Voor u gelezen 2016 - samenvattingen van actueel internationaal wetenschappelijk onderzoek
Dit boekje is ontwikkeld ter gelegenheid van de KBL conferentie Begrijpend Lezen op 28 september 2016. De in deze bundel opgenomen artikelen geven antwoord op een aantal prikkelende vragen:

- Hoe belangrijk is technisch lezen voor tekstbegrip en wat is de bijdrage van digitaal en traditioneel lezen aan de leesvaardigheid van jongeren?Zijn snelleescursussen en -technologieën effectief? En zo niet, wat verhoogt de leessnelheid dan wel?
- Wat levert het regelmatig monitoren van de leesvorderingen in combinatie met ontwikkelingsgericht onderwijs op? En als leerlingen reflecteren op hun eigen leesontwikkeling en zichzelf doelen stellen, verbeteren dan hun leesprestaties?
- Welke schrijfstrategieën hanteren goed presterende middelbare scholieren als zij een betoog schrijven aan de hand van online bronnen?

U kunt dit boekje hier downloaden

_________________________________________________________________

Het effect van creatief schrijven op het lezen van korte verhalen

Levende Talen Tijdschrift Jaargang 11, nummer 1, 2010, pagina 3-15
Dit artikel gaat over creatief schrijven als verwerkingsopdracht binnen literatuuronderwijs. Onderzocht is of het schrijven van een eigen verhaal voorafgaand aan het lezen een positief effect heeft op de leesprocessen, het verhaalbegrip en de verhaalwaardering van leerlingen uit 4-vwo. Een opvallende uitkomst is dat leerlingen die eerst een eigen verhaal schreven, het literaire verhaal sneller lazen en met meer emotionele betrokkenheid dan leerlingen die niet schreven. Ook bleek het zelf schrijven een positieve invloed te hebben op het verhaalbegrip en de waardering van leerlingen voor verhalen. We concluderen dat creatief schrijven als ‘pre-reading activity’ een waardevol leermiddel is in het literatuuronderwijs.

Zie artikel
_________________________________________________________________

Nieuw licht op de leesdip
 
Didactief, november 2012,  W.van der Horst, E. Keijsers, P. Wolfgram
Veel leerkrachten schrikken wanneer zij de CITO-scores begrijpend lezen van hun zesde groepers zien. Terwijl die in groep 4 en 5 nog goed presteerden...Het lijkt trouwens wel of het niveau van de hele klas is gezakt! Wat is hier aan de hand?

Zie artikel
Lees ook het uitgebreide onderzoeksrapport.
_________________________________________________________________

Artikel ‘Begrijpend leesonderwijs: zin en onzin’- René Berends

Tijdschrift Taal voor Opleiders en Onderwijsadviseurs | jaargang 2 | nummer 3 | pagina 22-29

Samenvatting van een opiniërend artikel waarin een aantal zorgen over de kwaliteit van het begrijpend lezen in kaart gebracht worden.

Zie samenvatting 
_________________________________________________________________
 
Brochure Lezen onder de loep
 
Een groot deel van de leerlingen in het vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg heeft een relatieve achterstand heeft bij tekstbegrip. In de SLO pilot leestraject is daarom geprobeerd docenten beter uit te rusten bij het geven van leesvaardigheidsonderwijs. In deze publicatie wordt aangegeven waar accenten moeten liggen in het leesonderwijs, zoals dat is aangegeven in het Referentiekader taal en rekenen. Verder worden tips voor didactische werkvormen gegeven met voorbeelden van teksten en activiteiten daarbij. Ook is er aandacht voor het studerend lezen bij zowel het vak Nederlands als bij de beroeps- en zaakvakken.
Voor docenten Nederlands en vakdocenten in het vmbo-mbo
Door: N. Jansma, E. van Kleunen en E. Leenders
Uitgave: Enschede, SLO,  19 maart 2011

Zie brochure
_________________________________________________________________


Evaluatie van methode Nieuwsbegrip  door Vaktijdschrift Cos  "Nieuwsbegrip – begrijpend lezen met het nieuws van de dag"
april 2011
 

Na een beschrijving van de werkwijze wordt geconcludeerd dat het materiaal van Nieuwsbegrip en Nieuwsbegrip XL voor docenten en leerlingen een uitdaging vormt om met begrijpend lezen aan het werk te gaan, dat het actuele materiaal verzorgd en afwisselend is en dat de opzet van de lessen doordacht en goed gestructureerd is.

Zie evaluatie
_________________________________________________________________

Leesgedachten

Goede lezers krijgen allerlei gedachten voor, tijdens en na het lezen. Ze voeren als het ware een innerlijke dialoog, een innerlijk gesprek met de tekst, wanneer ze lezen. Op deze manier construeren ze een eigen betekenis bij de tekst. Goede lezers denken ook na over de manier waarop ze tot die gedachten komen. Ze denken dus na over hun eigen leesaanpak en kunnen daardoor hun manier van lezen aanpassen. Het begrijpen van een tekst gaat dus veel verder dan letterlijk begrip van de tekst of het achteraf beantwoorden van inhoudelijke vragen.

Lees verder

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599