sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Presentaties

Conferentie Begrijpend lezen- 9 oktober 2019
Op 9 oktober 2019 vond in Eindhoven de Conferentie Begrijpend lezen plaats. In deze conferentie werd vanuit verschillende invalshoeken gekeken naar de rol en de mogelijkheden van verhalen bij het onderwijs in begrijpend lezen. Er was onder meer aandacht voor hoe verhalen en zaakvakteksten elkaar kunnen aanvullen en welke concrete werkvormen u kunt inzetten om maximaal te profiteren van de kracht van verhalen. Hieronder kunt u de presentaties downloaden. Deze lijst zal nog worden aangevuld.

Keynote middag: Verhalen om te leren? 
Dr. Jacqueline Evers-Vermeul, Universiteit Utrecht
Educatieve uitgevers proberen leerstof vaak dichtbij de belevingswereld van leerlingen te brengen, ter bevordering van motivatie en tekstbegrip. Daarbij zetten ze verhalen en verhalende elementen in, zoals fictieve personages die concrete uitspraken doen, of passages met gedachten en gevoelens. In deze presentatie bekijken we welke voor- en nadelen dit oplevert in vergelijking met louter zakelijke uiteenzettende teksten. 
Download de presentatie

Workshop Leesboeken en de zaakvakken - vo 
Kees Broekhof, Sardes 
Boeken lezen is goed voor de ontwikkeling van begrijpend lezen, maar ook voor het ontwikkelen van een dieper begrip van onderwerpen bij de zaakvakken. Met concrete voorbeelden wordt getoond hoe het lezen van boeken de belangrijke vaardigheden voor begrijpend lezen bevorderen en welke rol jeugdboeken en young adult literature kunnen spelen bij het verdiepen van kennis. 
Download de presentatie

Workshop Praten over boeken - po
Hilde Kooiker-den Boer, HZ University of Applied Sciences
Door te praten en te discussiëren over boeken en verhalen ontwikkelen leerlingen hun literaire competentie. Ze leren hierdoor verbanden te leggen tussen verschillende teksten en tussen de tekst en hun eigen kennis en ervaringen. In deze workshop werden verschillende werkvormen verkend om met leerlingen in gesprek te gaan over jeugdliteratuur. 
Download de presentatie

Workshop Wetenschappelijke kennis toepassen in de onderwijspraktijk - po/vo 
Ernst Keijsers, CED-Groep 
Ieder jaar publiceert KBL de zogenaamde VUGjes. Een selectie en bewerking van recente internationale artikelen op basis van relevantie en bruikbaarheid voor de Nederlandse onderwijspraktijk. Wat is de concrete betekenis van deze kennis voor uw praktijk? Dit willen we samen met u verkennen aan de hand van een VUG’je van 2019. 
Download de presentatie

Workshop de transfer van Nieuwsbegrip naar andere teksten - po 
Yvet van Noordt, CED-Groep 
Bij begrijpend lezen komen leerlingen in aanraking met verschillende soorten tekst. Hoe kunnen leerlingen de aanpak van Nieuwsbegrip toepassen bij andere tekstsoorten en bij verhalende teksten in het bijzonder? Aandacht gaat uit naar strategiegebruik en tekstinhoud. 
Download de presentatie

Leesaanpak van jonge kinderen voor verhalen en informatieve teksten - po 
Astrid Kraal, Universiteit Leiden 
Maken jonge kinderen onderscheid tussen verhalende teksten en informatieve teksten bij het lezen? Zo ja, wat doen ze anders? En verschillen zwakke van goede begrijpend lezers in hun aanpak? Hier hebben we hardopdenk- en oogbewegingsonderzoek naar gedaan bij kinderen in groep 4. In de workshop komen de uitkomsten en de implicaties voor het onderwijs aan bod. 
Download de presentatie

De kracht van verhalen tijdens interactief voorlezen - po
Dr. Jacqueline Evers-Vermeul, Universiteit Utrecht
Download de presentatie

______________________________________________________________________


Op 26 september 2018 vond de Conferentie Begrijpend lezen in de 21e eeuw plaats.
Lezen en 21ste- eeuwse vaardigheden, dat was het thema van deze conferentie. Hieronder kunt u de presentaties downloaden.

Lezen in de 21ste eeuw
door Eliane Segers, hoogleraar Leren en Technologie, bijzonder hoogleraar Lezen en Digitale media, Radboud Universiteit/Universiteit Twente.
In haar lezing ging Eliane Segers in op wat je ‘het nieuwe lezen’ zou kunnen noemen: digitaal lezen in de context van multimedia. Daarnaast richtte zij zich op samenwerkend leren in multimediale omgevingen.
Download de presentatie
 
Leren van meerdere teksten po/vo
door Paul van den Broek, Universiteit Leiden
In de hedendaagse maatschappij is steeds meer en complexere informatie beschikbaar. In deze workshop bespreken we de leesvaardigheden die nodig zijn om informatie uit meerdere bronnen (teksten, webpagina’s) te evalueren en integreren, en welke uitdagingen leerlingen daarbij kunnen ervaren.
Download de presentatie

Met digitale boeken het leesplezier en de leesvaardigheid stimuleren po/vo
door Niels Bakker, Stichting Lezen
Lezen van het scherm is anders dan lezen van papier. Veel digitale boeken en boekapps zijn uitgerust met animaties, spelletjes en andere digitale middelen. Hoe kunnen deze boeken worden ingezet om het lezen te bevorderen? 
Download de presentatie
Prezi De toekomst van het lezen (2018). Feiten over het leesgedrag van e-boeken, de leeservaring van e-boeken, reflecties op de ontwikkelingen van het lezen in de toekomst 

Studiestrategieën stimuleren via mindmaps po/vo
door Emmelien Merchie, Universiteit Gent
Werken met mindmaps is een veelbelovende techniek om leerlingen te ondersteunen in het verwerken en leren van informatieve teksten. Daarnaast traint deze techniek ook andere 21ste-eeuwse vaardigheden, zoals creatief denken en zelfregulering. 
Download de presentatie

Informatievaardigheden in de klas po
door Aafke Ouwerkerk, examenontwikkelaar Examenservices
Het zoeken en verwerken van informatie van internet is een complexe vaardigheid en voor veel leerlingen een leerproces. In deze workshop werd ingegaan op wat ‘informatievaardigheden’ zijn, hoe je die momenteel aanbiedt en hoe kun je ze kunt integreren in je lesprogramma. 
Download de presentatie


______________________________________________________________________Presentaties Motiverend Leesonderwijs in Rotterdam, 4 oktober 2017​

Op 4 oktober 2017 heeft het KBL een geslaagde conferentie in Rotterdam georganiseerd. De presentatie van de key note is hieronder te vinden. De rest van de presentaties volgt nog.
Betrokken lezers - over leesmotivatie, leesweerstand, woordenschat en strategisch lezen door Roel van Steensel (VU/EUR)
Goesting in lezen! Leesmotivatie als sleutel voor leessucces? door Hilde van Keer & Amélie Rogiers van de Universiteit Gent
Motivatie voor Nieuwsbegrip (Yvet van Noordt, CED-Groep)
Formatieve evaluatie bij voortgezet lezen (Joanneke Prenger, SLO)
Hoe prentenboeken werken en wat kleuters daarvan weten (Coosje van der Pol, Bibliotheek Midden-Brabant)

 

Presentaties Conferentie Begrijpend Lezen in Rotterdam, 28 september 2016 
Het thema van de dag was lezen en schrijven in samenhang. Het PlatformOnderwijs2032 bepleit om taalonderwijs aansprekender te maken door de deelvaardigheden– lezen, spreken, luisteren en schrijven – in samenhang aan te bieden. Nu worden deze vaardigheden vaak los van elkaar behandeld, terwijl ze elkaar juist kunnen versterken. De verbinding van taalonderwijs met andere leergebieden verdient daarom meer aandacht. Dat is de reden waarom het thema Lezen en schrijven centraal stond op de jaarlijkse conferentie Begrijpend lezen van het Kenniscentrum Begrijpend lezen.

De presentaties van de key notes en de workshops zijn hieronder te vinden.

Keynotes

Lezen en schrijven: bewust in samenhang

door Kees de Glopper, hoogleraar Taalbeheersing, Rijksuniversiteit Groningen
In het kader van Onderwijs 2032 wordt gepleit voor samenhang tussen schoolvakken, omwille van beter leren. Ook binnen vakken, zo wordt beweerd, zou samenhang tussen  curriculumonderdelen leerprocessen en leerresultaten verbeteren. Geldt dit ook voor begrijpend lezen en schrijven? In deze key note bespreek ik vormen en effecten van samenhang tussen lees- en schrijfonderwijs. Het begrip bewuste taalvaardigheid staat daarbij centraal.
Download de presentatie

Lezen en schrijven in de 21ste eeuw
door Steven Vanhooren, senior adviseur Nederlandse Taalunie
Wat moeten kinderen en jongeren van nu kennen en kunnen om volwaardig deel te kunnen nemen aan de 21ste-eeuwse samenleving? En hoe kan het onderwijs in lezen en schrijven daar aan bijdragen? In deze key note krijgt u een overzicht van de belangrijkste inzichten uit onderzoek en beleidsadviezen en wordt stilgestaan bij de mogelijke betekenis ervan voor beleid en praktijk. 
Download de presentatie

Workshops en presentaties

De schrijflessen van Nieuwsbegrip: hoe lezen en schrijven elkaar versterken (po)
door Yvet van Noordt, Paul de Maat en Saskia Rietdijk,  CED-Groep
De actuele Nieuwsbegriponderwerpen worden elke twee weken benut om er een schrijftaak aan te koppelen. In twee lessen oefenen leerlingen het schrijven van een samenhangende tekst die bijvoorbeeld beschrijvend of overtuigend kan zijn. Daarbij krijgen ze hulp van de strategieën die ze voor elke tekstsoort aanleren. Die tekstsoorten kennen ze al uit het onderdeel Andere Tekstsoort van Nieuwsbegrip, alvast één manier om lezen en schrijven te koppelen. In de workshop gaan we in op concrete manieren om het lees- en schrijfonderwijs meer te integreren, met positieve effecten voor beide. Daarbij laten we resultaten zien uit het onderzoek Beter schrijven, waarin de schrijflessen van Nieuwsbegrip werden ingezet.
Download de presentatie

Beestachtig goed leren schrijven met Tekster (po)
door Renske Bouwer & Monica Koster Universiteit Utrecht
In Tekster, een lesprogramma voor schrijfvaardigheid, staat de communicatieve functie van schrijven centraal. Hierbij zijn schrijven en lezen onlosmakelijk met elkaar verbonden. In deze workshop laten we zien hoe je lezersreacties kunt inzetten om tot betere teksten te komen.

De beste interventie: een goed boek (po)
door Kees Broekhof, Sardes
Vrijetijdslezen is een sterke integrale impuls voor begrijpend lezen. Immers, wie voor zijn plezier zit te lezen zet automatisch alle vaardigheden in die nodig zijn voor leesbegrip. In deze workshop laat Kees Broekhof zien, aan de hand van onderzoeksresultaten en voorbeelden uit jeugdboeken, hoe vrijetijdslezen bijdraagt aan de ontwikkeling van begrijpend lezen. Vervolgens komen praktische voorbeelden aan bod van activiteiten die je in de klas kunt doen om leesplezier te stimuleren en om het lezen van boeken te verbinden met schrijfactiviteiten.

Genres en tekststructuren: suggesties voor een doorlopende leerlijn (po)
door Jacqueline Evers-Vermeul, Universiteit Utrecht en José van der Hoeven, CED-Groep
In het dagelijks leven komen leerlingen allerlei tekstsoorten tegen, zoals verhalen, brieven, betogen, instructies en leerteksten. Idealiter helpt ons onderwijs hen om al deze tekstsoorten goed te begrijpen, maar ook om zelf betere schrijvers van dit soort teksten te worden. Wij zijn van mening dat in het taalonderwijs meer aandacht voor en variatie in tekstsoorten mogelijk is. Op basis van literatuuronderzoek naar effecten van genredidactiek doen we daarom een voorstel voor een doorlopende leerlijn in het primair onderwijs waarin veel aandacht is voor genres en tekststructuren.

Beter schrijven in de vakken (vo)
door Jannet van Drie, Universiteit van Amsterdam
Twee landen vergelijken of een verklaring geven voor het uitbreken van de Franse Revolutie. Veel leerlingen vinden het lastig om hun redeneringen goed op te schrijven. Wat kan je daar als vakdocent aan doen? In deze workshop gaan we aan de slag met vijf principes voor geïntegreerde schrijf-vaklessen.
Download de presentatie

Samen werken aan een betere leesvaardigheid (vo)
door Niki Moeken, ITTA/UvA
Het lezen van vakteksten in kleine groepjes heeft een positief effect op het tekstbegrip van leerlingen. In deze workshop bekijken we het lespakket Samenwerkend Lezen in het VO (SALEVO). Aan de hand van praktijkvoorbeelden gaan we in op de aanpak en de rol van de docent. 
Download de presentatie

Ze lezen weer! Kennismaken met Leesdok (vo)
door Mirjam de Bruijne, CED-Groep
Leesdok is een leesstimuleringsprogramma voor het voortgezet onderwijs, gebaseerd op inzichten van de American Reading Company. Het biedt een doorgaande leesontwikkellijn voor zowel zakelijk als literair lezen. Met Leesdok krijgen leerlingen inzicht in hun eigen leesvaardigheid en in manieren om deze (verder) te ontwikkelen. Tijdens de workshop maakt u kennis met de opzet en materialen van Leesdok.

Onlinegeletterheid, digitale geletterdheid en onderwijs2032: een uitdaging voor de leraar
door Jeroen Clemens, docent, onderzoeker en edublogger
In de huidige maatschappij is internet is de dominante informatieomgeving voor iedereen, dus ook voor onze leerlingen. Dit inzicht dringt ook door tot de overheid. In het rapport van het Platform Onderwijs2032 staat als domein Digitale geletterdheid genoemd. Een onderdeel daarvan is informatievaardigheden, ofwel onlinegeletterdheid. De opstellers vinden bijvoorbeeld dat  “kritisch teksten lezen en bespreken en leren omgaan met het steeds grotere aantal informatiebronnen meer aandacht verdient. Digitale teksten en beelden komen steeds vaker in de plaats van papieren tekstvormen en ook daar moeten leerlingen vaardig mee kunnen omgaan”. Waar gaan we het over hebben? Hoe zorgen we ervoor dat onlinegeletterdheid geïntegreerd wordt en geen nieuw vak. Hoe leg je verbinding met taalvaardigheden bij Nederlands. Over welke nieuwe vaardigheden hebben we het over. Hoe past dat bij het huidige curriculum en leermateriaal van Nederlands. En hoe scholen we ons daarin. 
Ik laat ook voorbeelden zien van scholen die bezig zijn hun leerplan aan te passen en met begeleiding nieuw lesmateriaal gemaakt hebben.  
Een mooie uitdaging voor de leraar. Als je alvast wat wil lezen, ga dan naar de website van Jeroen Clemens.
Download de presentatie 
_________________________________________________________

 

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599