sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Presentaties

Presentaties Motiverend Leesonderwijs in Rotterdam, 4 oktober 2017​
Op 4 oktober 2017 heeft het KBL een geslaagde conferentie in Rotterdam georganiseerd. De presentatie van de key note is hieronder te vinden. De rest van de presentaties volgt nog.
Betrokken lezers - over leesmotivatie, leesweerstand, woordenschat en strategisch lezen door Roel van Steensel (VU/EUR)
Goesting in lezen! Leesmotivatie als sleutel voor leessucces? door Hilde van Keer & Amélie Rogiers van de Universiteit Gent
Motivatie voor Nieuwsbegrip (Yvet van Noordt, CED-Groep)
Formatieve evaluatie bij voortgezet lezen (Joanneke Prenger, SLO)
Hoe prentenboeken werken en wat kleuters daarvan weten (Coosje van der Pol, Bibliotheek Midden-Brabant)

Presentaties Conferentie Begrijpend Lezen in Rotterdam, 28 september 2016
Het thema van de dag was lezen en schrijven in samenhang. Het PlatformOnderwijs2032 bepleit om taalonderwijs aansprekender te maken door de deelvaardigheden– lezen, spreken, luisteren en schrijven – in samenhang aan te bieden. Nu worden deze vaardigheden vaak los van elkaar behandeld, terwijl ze elkaar juist kunnen versterken. De verbinding van taalonderwijs met andere leergebieden verdient daarom meer aandacht. Dat is de reden waarom het thema Lezen en schrijven centraal stond op de jaarlijkse conferentie Begrijpend lezen van het Kenniscentrum Begrijpend lezen.

De presentaties van de key notes en de workshops zijn hieronder te vinden.

Keynotes

Lezen en schrijven: bewust in samenhang

door Kees de Glopper, hoogleraar Taalbeheersing, Rijksuniversiteit Groningen
In het kader van Onderwijs 2032 wordt gepleit voor samenhang tussen schoolvakken, omwille van beter leren. Ook binnen vakken, zo wordt beweerd, zou samenhang tussen  curriculumonderdelen leerprocessen en leerresultaten verbeteren. Geldt dit ook voor begrijpend lezen en schrijven? In deze key note bespreek ik vormen en effecten van samenhang tussen lees- en schrijfonderwijs. Het begrip bewuste taalvaardigheid staat daarbij centraal.
Download de presentatie

Lezen en schrijven in de 21ste eeuw
door Steven Vanhooren, senior adviseur Nederlandse Taalunie
Wat moeten kinderen en jongeren van nu kennen en kunnen om volwaardig deel te kunnen nemen aan de 21ste-eeuwse samenleving? En hoe kan het onderwijs in lezen en schrijven daar aan bijdragen? In deze key note krijgt u een overzicht van de belangrijkste inzichten uit onderzoek en beleidsadviezen en wordt stilgestaan bij de mogelijke betekenis ervan voor beleid en praktijk.
Download de presentatie

Workshops en presentaties

De schrijflessen van Nieuwsbegrip: hoe lezen en schrijven elkaar versterken (po)
door Yvet van Noordt, Paul de Maat en Saskia Rietdijk,  CED-Groep
De actuele Nieuwsbegriponderwerpen worden elke twee weken benut om er een schrijftaak aan te koppelen. In twee lessen oefenen leerlingen het schrijven van een samenhangende tekst die bijvoorbeeld beschrijvend of overtuigend kan zijn. Daarbij krijgen ze hulp van de strategieën die ze voor elke tekstsoort aanleren. Die tekstsoorten kennen ze al uit het onderdeel Andere Tekstsoort van Nieuwsbegrip, alvast één manier om lezen en schrijven te koppelen. In de workshop gaan we in op concrete manieren om het lees- en schrijfonderwijs meer te integreren, met positieve effecten voor beide. Daarbij laten we resultaten zien uit het onderzoek Beter schrijven, waarin de schrijflessen van Nieuwsbegrip werden ingezet.
Download de presentatie

Beestachtig goed leren schrijven met Tekster (po)
door Renske Bouwer & Monica Koster Universiteit Utrecht
In Tekster, een lesprogramma voor schrijfvaardigheid, staat de communicatieve functie van schrijven centraal. Hierbij zijn schrijven en lezen onlosmakelijk met elkaar verbonden. In deze workshop laten we zien hoe je lezersreacties kunt inzetten om tot betere teksten te komen.

De beste interventie: een goed boek (po)
door Kees Broekhof, Sardes
Vrijetijdslezen is een sterke integrale impuls voor begrijpend lezen. Immers, wie voor zijn plezier zit te lezen zet automatisch alle vaardigheden in die nodig zijn voor leesbegrip. In deze workshop laat Kees Broekhof zien, aan de hand van onderzoeksresultaten en voorbeelden uit jeugdboeken, hoe vrijetijdslezen bijdraagt aan de ontwikkeling van begrijpend lezen. Vervolgens komen praktische voorbeelden aan bod van activiteiten die je in de klas kunt doen om leesplezier te stimuleren en om het lezen van boeken te verbinden met schrijfactiviteiten.

Genres en tekststructuren: suggesties voor een doorlopende leerlijn (po)
door Jacqueline Evers-Vermeul, Universiteit Utrecht en José van der Hoeven, CED-Groep
In het dagelijks leven komen leerlingen allerlei tekstsoorten tegen, zoals verhalen, brieven, betogen, instructies en leerteksten. Idealiter helpt ons onderwijs hen om al deze tekstsoorten goed te begrijpen, maar ook om zelf betere schrijvers van dit soort teksten te worden. Wij zijn van mening dat in het taalonderwijs meer aandacht voor en variatie in tekstsoorten mogelijk is. Op basis van literatuuronderzoek naar effecten van genredidactiek doen we daarom een voorstel voor een doorlopende leerlijn in het primair onderwijs waarin veel aandacht is voor genres en tekststructuren.

Beter schrijven in de vakken (vo)
door Jannet van Drie, Universiteit van Amsterdam
Twee landen vergelijken of een verklaring geven voor het uitbreken van de Franse Revolutie. Veel leerlingen vinden het lastig om hun redeneringen goed op te schrijven. Wat kan je daar als vakdocent aan doen? In deze workshop gaan we aan de slag met vijf principes voor geïntegreerde schrijf-vaklessen.
Download de presentatie

Samen werken aan een betere leesvaardigheid (vo)
door Niki Moeken, ITTA/UvA
Het lezen van vakteksten in kleine groepjes heeft een positief effect op het tekstbegrip van leerlingen. In deze workshop bekijken we het lespakket Samenwerkend Lezen in het VO (SALEVO). Aan de hand van praktijkvoorbeelden gaan we in op de aanpak en de rol van de docent.
Download de presentatie

Ze lezen weer! Kennismaken met Leesdok (vo)
door Mirjam de Bruijne, CED-Groep
Leesdok is een leesstimuleringsprogramma voor het voortgezet onderwijs, gebaseerd op inzichten van de American Reading Company. Het biedt een doorgaande leesontwikkellijn voor zowel zakelijk als literair lezen. Met Leesdok krijgen leerlingen inzicht in hun eigen leesvaardigheid en in manieren om deze (verder) te ontwikkelen. Tijdens de workshop maakt u kennis met de opzet en materialen van Leesdok.

Onlinegeletterheid, digitale geletterdheid en onderwijs2032: een uitdaging voor de leraar
door Jeroen Clemens, docent, onderzoeker en edublogger
In de huidige maatschappij is internet is de dominante informatieomgeving voor iedereen, dus ook voor onze leerlingen. Dit inzicht dringt ook door tot de overheid. In het rapport van het Platform Onderwijs2032 staat als domein Digitale geletterdheid genoemd. Een onderdeel daarvan is informatievaardigheden, ofwel onlinegeletterdheid. De opstellers vinden bijvoorbeeld dat  “kritisch teksten lezen en bespreken en leren omgaan met het steeds grotere aantal informatiebronnen meer aandacht verdient. Digitale teksten en beelden komen steeds vaker in de plaats van papieren tekstvormen en ook daar moeten leerlingen vaardig mee kunnen omgaan”. Waar gaan we het over hebben? Hoe zorgen we ervoor dat onlinegeletterdheid geïntegreerd wordt en geen nieuw vak. Hoe leg je verbinding met taalvaardigheden bij Nederlands. Over welke nieuwe vaardigheden hebben we het over. Hoe past dat bij het huidige curriculum en leermateriaal van Nederlands. En hoe scholen we ons daarin.
Ik laat ook voorbeelden zien van scholen die bezig zijn hun leerplan aan te passen en met begeleiding nieuw lesmateriaal gemaakt hebben. 
Een mooie uitdaging voor de leraar. Als je alvast wat wil lezen, ga dan naar de website van Jeroen Clemens.
Download de presentatie
_________________________________________________________

Presentaties Conferentie Begrijpend Lezen in Eindhoven, 30 september 2015
Op 30 september 2015 heeft het KBL een geslaagde conferentie in Eindhoven georganiseerd.
Het thema van de dag was lezen in het digitale tijdperk. De handouts van de workshops zijn hieronder te vinden:

Digitaal lezen versus lezen van papier
Door Adriaan van Weel, lector Universiteit Leiden
Veel lezers vertonen een hybride leesgedrag waarin papier en scherm vanzelfsprekend worden afgewisseld. De vraag is of we voldoende aandacht besteden aan de betekenis van belangrijke
verschillen tussen papieren en digitale teksten. Onder de oppervlakte van de tekst gaan verschillen schuil die wel eens grotere gevolgen kunnen hebben dan we nu bevroeden.

Digitaal lezen, anders lezen?
Door Niels Bakker, onderzoeker Stichting Lezen
Wie leest wat? U krijgt een 'stand van zaken' van empirisch onderzoek naar het lezen vanaf e- readers, tablets en laptops. Ook maakt u kennis met de uitkomsten van een experiment naar de leeservaring van een verrijkte romantekst.

Digitale prentenboeken (PO, groep 1 en 2)
Door Rachel Plak, Universiteit Leiden
Steeds meer prentenboeken zijn beschikbaar op de computer of als app. Kleuters kunnen deze boeken zonder uw hulp ‘lezen’. Maar vormen deze boeken een serieus alternatief voor voorlezen in de kring?
En waar moet u op letten bij de selectie van digitale boeken en welke didactiek werkt?

Begrijpend lezen van teksten: over tekststructuur en tekstontwerp (PO, VO)
Door Jacqueline Evers-Vermeul, Universiteit Utrecht
De onderzoeksresultaten over de invloed van tekststructuur op tekstbegrip staan in deze workshop centraal. Wat betekenen die resultaten voor de onderwijspraktijk en het ontwerp van educatieve teksten? Ook komt de structuur van toetsvragen aan de orde en bekijken we PO- en VO-voorbeelden.

Leesplezier stimuleren met e- tools (bovenbouw PO, VO)
Door Jan T’Sas, Universiteit Antwerpen
Maak kennis met e- tools als ‘Op avontuur met een role playing game’ en ‘Tablet tales’. De tools zijn gebaseerd op vijf principes die het leesplezier bij jongeren aantoonbaar stimuleren. Ook ziet u voorbeelden
van het gebruik in de klas.      

Begrijpend lezen op devices (PO, VO)
Door Yvet van Noordt, CED-Groep
In deze workshop delen we kennis en wisselen we ervaringen uit over de didactische (on)mogelijkheden van de inzet van devices bij begrijpend lezen waaronder Nieuwsbegrip. 

Werken met Nieuwsbegrip XL 
Door Ernst Keijsers en Mignon van Hasselt, CED-Groep
Nieuwsbegrip kent, naast leeslessen op papier, ook een XL-module. We verkennen hoe u de XL-onderdelen kunt inbouwen in uw lespraktijk. We gaan ook in op de vraag Hoe volg ik de leerlingen zo dat ze ervaren dat het van belang blijft de oefeningen te doen?

Eye- track onderzoek: Hoe lezen we? (PO, VO)
Door Arnout Koornneef, Universiteit Leiden
Hoe kunnen we de mentale processen bij lezen zichtbaar maken? In deze workshop maakt u kennis met oogbewegingsonderzoek en wordt een ‘eye- tracker’ gedemonstreerd. Het oogbewegingspatroon van lezers gemeten met de eye- tracker bevat waardevolle informatie over hoe lezers een tekst verwerken.

Onlinegeletterdheid: onderwijs in de digitale netwerkmaatschappij (VO)
Door Jeroen Clemens, docent Nederlands en promotieonderzoeker naar onlinegeletterdheid
In de digitale netwerkmaatschappij staat alle informatie online. Dit heeft onvermijdelijke gevolgen voor het onderwijs. U ervaart voor welke uitdaging het onderwijs staat, hoe we op die ontwikkelingen kunnen
inspelen.

____________________________________________________________________

 

 

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599