sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Voor u gelezen

Publicatie: Voor u gelezen 2018 - samenvattingen van actueel internationaal wetenschappelijk onderzoek

De conferentie van het Kenniscentrum Begrijpend lezen stond dit jaar in het teken van lezen in de 21e eeuw. Hoewel het leesaanbod verandert, blijft leesvaardigheid onverminderd belangrijk en wordt lezen nog altijd als een basisvaardigheid beschouwd. In het onderwijs zijn we voortdurend op zoek naar effectieve manieren om begrijpend lezen vorm te geven. In 2017 publiceerde Aarnoutse een reviewstudie over effectieve benaderingen voor begrijpend leesonderwijs in de basisschoolleeftijd. In zijn reviewstudie concludeert hij dat strategisch leesonderwijs en inhoudsgericht leesonderwijs meestal positieve effecten hebben. Bij inhoudsgericht leesonderwijs is veel aandacht voor het maken van een mentale representatie van een tekst. Daarmee wordt bedoeld de integratie van informatie uit de tekst in al aanwezige kennis (zie ook website Kenniscentrum Begrijpend Lezen). Er worden daarbij twee vormen onderscheiden: tekstgericht leesonderwijs (gericht op verbindingen en relaties binnen een tekst) en vakgericht leesonderwijs (waarbij leesonderwijs en vakinhoud worden geïntegreerd). Bij leesstrategieonderwijs gaat het om effectieve aanpakken voor de vormgeving van het leesproces.

U kunt dit boekje hier downloaden
_________________________________________________________________

Het KBL interpreteert regelmatig internationale wetenschappelijke publicaties voor de Nederlandse onderwijspraktijk.

Publicatie: Voor u gelezen 2017 -  samenvattingen van actueel internationaal wetenschappelijk onderzoek
Dit boekje is ontwikkeld ter gelegenheid van de KBL conferentie Begrijpend Lezen op 4 oktober 2017.

Dit jaar zijn in de Voor u gelezen opgenomen: 
- een studie die laat zien dat kennis over het herkennen van woorddelen bij onbekende woorden in een tekst ten goede komt aan het tekstbegrip van leerlingen.
- onderzoek naar de invloed van inhoudelijke kennis op tekstbegrip, waarbij bleek dat als je meerdere teksten over een thema leest, je na het lezen onder andere meer kernbegrippen kent, een onderzoek naar voorbereidende leesactiviteiten in groep 8, waarbij een effect op tekstbegrip maar niet op leesmotivatie kon worden aangetoond.
-  een reviewstudie met betrekking tot experimenteel onderzoek naar 49 Engelse en Amerikaanse leesprogramma’s voor zwakke lezers in “middle en high schools”, waaruit bleek dat er een aantal succesfactoren waren aan te duiden.

U kunt dit boekje hier downloaden

_________________________________________________________________

Publicatie: Voor u gelezen 2016 - samenvattingen van actueel internationaal wetenschappelijk onderzoek
Dit boekje is ontwikkeld ter gelegenheid van de KBL conferentie Begrijpend Lezen op 28 september 2016. De in deze bundel opgenomen artikelen geven antwoord op een aantal prikkelende vragen:

Hoe belangrijk is technisch lezen voor tekstbegrip en wat is de bijdrage van digitaal en traditioneel lezen aan de leesvaardigheid van jongeren?Zijn snelleescursussen en -technologieën effectief? En zo niet, wat verhoogt de leessnelheid dan wel?
Wat levert het regelmatig monitoren van de leesvorderingen in combinatie met ontwikkelingsgericht onderwijs op? En als leerlingen reflecteren op hun eigen leesontwikkeling en zichzelf doelen stellen, verbeteren dan hun leesprestaties?
Welke schrijfstrategieën hanteren goed presterende middelbare scholieren als zij een betoog schrijven aan de hand van online bronnen?

U kunt dit boekje hier downloaden

_________________________________________________________________

Publicatie: Voor u gelezen 2015 - samenvattingen van actueel internationaal wetenschappelijk onderzoek
Dit boekje is ontwikkeld ter gelegenheid van de KBL conferentie Begrijpend Lezen op 20 september 2015. Het betreft een vergelijkend onderzoek naar het lezen van papier of van een beeldscherm, een overzichtsartikel over de competenties die nodig zijn voor het kritisch lezen van verschillende bronnen en tot slot een artikel over onderzoek naar motivatie en gerelateerde docentvaardigheden.

U kunt dit boekje hier downloaden

_________________________________________________________________

Publicatie: Voor u gelezen 2014 - wetenschappelijk onderzoek over begrijpend lezen de klas in
Dit boekje is ontwikkeld ter gelegenheid van de KBL conferentie Begrijpend Lezen op 1 oktober 2014. U vindt hierin één 'Voor u gelezen' die al op deze website is gepubliceerd, maar ook twee nieuwe exemplaren.

U kunt dit boekje hier downloaden

_________________________________________________________________

Lezen als zintuiglijke ervaring
Voor u gelezen artikel: 
Koning, B.B. de & Schoot, M. van der (2013). Becoming Part of the story! Refueling the Interest in Visualization Strategies for Reading Comprehension. Educational Psychology Review, 25(2), 261-287.

Recente theorieën over cognitie gaan ervan uit dat tijdens het lezen niet alleen de taalgebieden in de hersenen actief zijn, maar dat tekstuele informatie ook hersengebieden activeert die te maken hebben met andere zintuiglijke waarneming, zoals zien, horen, voelen en bewegen. Om een tekst beter te begrijpen, zou je die andere zintuigen bewust kunnen of moeten inzetten. Als dat gebeurt, spreken we in het algemeen van het ‘visualiseren’ van tekst. Het voor u gelezen artikel zet hedendaags en ouder onderzoek naar visualiseren in de context van het leesonderwijs op een rij, en bespreekt verschillende manieren om visualiseren aan te leren. 

U kunt hier het artikel Visualiseren: al je zintuigen gebruiken bij het lezen (pdf) downloaden

____________________________________________________________________

Publicatie: Voor u gelezen - een praktische toelichting op vier wetenschappelijke artikelen over begrijpend lezen
De eerste vier artikelen hebben we ter gelegenheid van de conferentie Begrijpend Lezen van 25 september '13 gebundeld in het  boekje: Voor u gelezen: een praktische toelichting op vier wetenschappelijke artikelen over begrijpend lezen.  

U kunt dit boekje hier downloaden.
 


 

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599