Publicatie: Voor u gelezen 2019 - samenvattingen van actueel internationaal wetenschappelijk onderzoek
Ook dit jaar zijn er recente internationale wetenschappelijke artikelen geselecteerd en uitgewerkt met daaraan toegevoegd aanbevelingen voor de onderwijspraktijk.
In de Voor u gelezen 2019 zijn de volgende artikelen naar de praktijk vertaald:

 • Het verwerken van verhalende en informatieve teksten door sterke en zwakke begrijpend lezers/ Kees Broekhof
 • Kraal, A., Koornneef, A.W., Saab, N. & Broek, P.W. van der (2018), Processing of expository and narrative texts by low- and high-comprehending children. Reading and Writing, 31(9), 2017-2040.
 • Tijd om je papieren boeken weg te gooien? Een meta-analyse over de effecten van leesmedium op begrijpend lezen / Amy de Bruïne, Anne Helder en Paul van den Broek
 • Delgado, P., Vargas, C., Ackerman, R. & Salmerón, L. (2018). Don't throw away your printed books: A meta-analysis on the effects of reading media on reading comprehension. Educational Research Review, 25, 23-38.
 • Het nut van gecombineerd lees- en schrijfonderwijs / Jacqueline Evers-Vermeul
 • Graham, S., Liu, X., Aitken, A., Bartlett, B., Harris, K. R., & Holzapfel, J. (2018).Effectiveness of literacy programs balancing reading and writing instruction: A meta-analysis. Reading Research Quarterly, 53(3), 279-304.
 • Rolwisselend lezen in het vmbo kansrijk maar veeleisend voor de docent / Mirjam de Bruijne en José van der Hoeven
 • Okkinga, M., Van Steensel, R. Van Gelderen, A. & Sleegers, P.J.C. (2018).Effects of reciprocal teaching on reading comprehension of low achieving adolescents. The importance of specific teacher skills. Journal of Research in Reading, 41(1), 20–41

U kunt dit boekje 2019 hier downloaden

Publicatie: Voor u gelezen 2018 - samenvattingen van actueel internationaal wetenschappelijk onderzoek
De conferentie van het Kenniscentrum Begrijpend lezen stond dit jaar in het teken van lezen in de 21e eeuw. Hoewel het leesaanbod verandert, blijft leesvaardigheid onverminderd belangrijk en wordt lezen nog altijd als een basisvaardigheid beschouwd. In het onderwijs zijn we voortdurend op zoek naar effectieve manieren om begrijpend lezen vorm te geven. In 2017 publiceerde Aarnoutse een reviewstudie over effectieve benaderingen voor begrijpend leesonderwijs in de basisschoolleeftijd. In zijn reviewstudie concludeert hij dat strategisch leesonderwijs en inhoudsgericht leesonderwijs meestal positieve effecten hebben. Bij inhoudsgericht leesonderwijs is veel aandacht voor het maken van een mentale representatie van een tekst. Daarmee wordt bedoeld de integratie van informatie uit de tekst in al aanwezige kennis (zie ook website Kenniscentrum Begrijpend Lezen). Er worden daarbij twee vormen onderscheiden: tekstgericht leesonderwijs (gericht op verbindingen en relaties binnen een tekst) en vakgericht leesonderwijs (waarbij leesonderwijs en vakinhoud worden geïntegreerd). Bij leesstrategieonderwijs gaat het om effectieve aanpakken voor de vormgeving van het leesproces.
U kunt dit boekje 2018 hier downloaden

Publicatie: Voor u gelezen 2017 - samenvattingen van actueel internationaal wetenschappelijk onderzoek
Dit boekje is ontwikkeld ter gelegenheid van de KBL conferentie Begrijpend Lezen op 4 oktober 2017.
In 2017 zijn in de Voor u gelezen opgenomen:

 • een studie die laat zien dat kennis over het herkennen van woorddelen bij onbekende woorden in een tekst ten goede komt aan het tekstbegrip van leerlingen.
 • onderzoek naar de invloed van inhoudelijke kennis op tekstbegrip, waarbij bleek dat als je meerdere teksten over een thema leest, je na het lezen onder andere meer kernbegrippen kent, een onderzoek naar voorbereidende leesactiviteiten in groep 8, waarbij een effect op tekstbegrip maar niet op leesmotivatie kon worden aangetoond.
 • een reviewstudie met betrekking tot experimenteel onderzoek naar 49 Engelse en Amerikaanse leesprogramma’s voor zwakke lezers in “middle en high schools”, waaruit bleek dat er een aantal succesfactoren waren aan te duiden.

U kunt dit boekje 2017 hier downloaden

Publicatie: Voor u gelezen 2016 - samenvattingen van actueel internationaal wetenschappelijk onderzoek

Dit boekje is ontwikkeld ter gelegenheid van de KBL conferentie Begrijpend Lezen op 28 september 2016. De in deze bundel opgenomen artikelen geven antwoord op een aantal prikkelende vragen:

 • Hoe belangrijk is technisch lezen voor tekstbegrip en wat is de bijdrage van digitaal en traditioneel lezen aan de leesvaardigheid van jongeren?Zijn snelleescursussen en -technologieën effectief? En zo niet, wat verhoogt de leessnelheid dan wel?
 • Wat levert het regelmatig monitoren van de leesvorderingen in combinatie met ontwikkelingsgericht onderwijs op? En als leerlingen reflecteren op hun eigen leesontwikkeling en zichzelf doelen stellen, verbeteren dan hun leesprestaties?
 • Welke schrijfstrategieën hanteren goed presterende middelbare scholieren als zij een betoog schrijven aan de hand van online bronnen?

U kunt dit boekje 2016 hier downloaden

Publicatie: Voor u gelezen 2015 - samenvattingen van actueel internationaal wetenschappelijk onderzoek
Dit boekje is ontwikkeld ter gelegenheid van de KBL conferentie Begrijpend Lezen op 20 september 2015. Het betreft een vergelijkend onderzoek naar het lezen van papier of van een beeldscherm, een overzichtsartikel over de competenties die nodig zijn voor het kritisch lezen van verschillende bronnen en tot slot een artikel over onderzoek naar motivatie en gerelateerde docentvaardigheden.
U kunt dit boekje 2015 hier downloaden

Publicatie: Voor u gelezen 2014 - wetenschappelijk onderzoek over begrijpend lezen
Dit boekje is ontwikkeld ter gelegenheid van de KBL conferentie Begrijpend Lezen op 1 oktober 2014. U vindt hierin één 'Voor u gelezen' die al op deze website is gepubliceerd, maar ook twee nieuwe exemplaren.
U kunt dit boekje hier downloaden

Publicatie: Voor u gelezen 2013- een praktische toelichting op vier wetenschappelijke artikelen over begrijpend lezen

De eerste vier artikelen hebben we ter gelegenheid van de conferentie Begrijpend Lezen van 25 september 2013 gebundeld in het boekje: Voor u gelezen: een praktische toelichting op vier wetenschappelijke artikelen over begrijpend lezen.
U kunt dit boekje hier downloaden.